Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

Τοιαύτη είναι η φιλοσοφία της ηδονής.
Απόσπασμα από την πρώτη έκδοση επικούρειας φιλοσοφίας στην Ελλάδα, 1926,
εκδοτικός οίκος ΤΕΧΝΗ.

Τοιαύτη είναι η φιλοσοφία της ηδονής. Αφορμάται εκ των αισθήσεων. Αύται αποκαλύπτουν εις τους οπαδούς της Επικουρείου Σχολής την λαμπρότητα και την μεγαλοπρέπεια της ζωής, την οποίαν απολαμβάνουν χωρίς να τρέμωσι προ των φρικαλεοτήτων του Άδου και χωρίς να ελπίζουν εις μιαν πέραν του τάφου φανταστικήν επιβίωσιν της ψυχής. Καίτοι εντρυφώντες εις χρώματα, τόνους και αρμονίας, είναι όμως ικανοί ν' αναβιβάζουν τον αισθησιακόν κόσμον εις περιοπήν πνευματικού και ν' απολαύουν των πνευματικών ηδονών μετά της αυτής εντάσεως. Ευδαίμονες εις την σκέψιν, την γνώσιν, την δημιουργικήν ενέργειαν, εις αποδοτικάς και αποδεκτικάς σχέσεις μεθ' υπερόχων φίλων, ανδρών και γυναικών, εύθυμοι τόσον όταν απολαμβάνουν την ζωήν, όσον και όταν την εγκαταλείπουν, εις πάντα κύριοι και νομοθέται πάντων, τιούτοι είναι οι Επικούρειοι.


Επίκουρου, η φιλοσοφία της ηδονής

Δρος Ερίκου Σμιτ, Καθηγητού του Πανεπιστημίου της Ιένης
Μετάφραση εκ του γερμανικού πρωτοτύπου υπό του Ανδρέου Δαλέζιου, διδάκτωρος του Πανεπιστημίου της Ιένης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου