Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014

“'Η ύπαρξις εύφραίνει όταν ό άνθρωπος ζή εύχαριστημένος και όταν χωρίς θλίψεις και βάσανα άπερνά τόν καιρόν τής ύπάρξεώς του έλευθέρως, μέ ήσυχίαν, χωρίς κυρίους ούτε τών έργων του, ούτε τών λόγων του, τέλος πάντων όταν ζή εύτυχής.”  

«Ελληνική Νομαρχία, ήτοι Λόγος περί Ελευθερίας Συντεθείς τε και Τύποις εκδοθείς ιδίοις αναλώμασι προς ωφέλειαν των Ελλήνων παρά του Ανωνύμου του Έλληνος εν Ιταλία, 1806»*

*κλείσιμο σε ομιλία του Τάκη Παναγιωτόπουλου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου